Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków UKS

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków UKS

Na podstawie rozdziału 4 §17 pkt 2 Statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze, Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 15.05.2018 r., na godz. 18:30 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider Dębogórze. Obrady odbędą się w Szkole Podstawowej w Dębogórzu w sali nr 17 (wejście od sali gimnastycznej). W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd UKS Lider, zwołuje na dzień 15.05.2018 r., na godz. 18:45, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków, mających czynne i bierne prawo wyborcze (miejsce obrad jak wyżej).

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad przez Prezesa UKS-u.
2.Wybór przewodniczącego obrad.
3.Wskazanie protokolanta.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Sprawozdanie Zarządu UKS-u za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2017
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
9.Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2017 r.
10.Podjęcie uchwały o przyjęcie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
13.Wybory do nowych władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
-Zgłaszanie kandydatur do nowego Zarządu
-Głosowanie
14.Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
15. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
16.Wolne wnioski.

Zakończenie obrad.

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości